太阳神娱乐网| 首页

Home /ShipOffer.Com on Newspapers/ L?a ??o thanh toán
Author Text
thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 19/03/2019
L?a ??o thanh toán
#post2460

Dành cho các doanh nghi?p có thanh toán qu?c t? và các ngân hàng.

Hôm qua m?t ng??i b?n c?a tôi chu?n b? th?c hi?n m?t thanh toán qu?c t? cho ??i tác c?a anh ?y ? Hongkong. Ban ??u anh ?y nh?n ???c m?t hóa ??n, nh?ng trong quá trình chu?n b? làm vi?c v?i ngân hàng thì t? email phía ??i tác g?i l?i m?t hóa ??n khác. N?i dung hóa ??n y nh? c?, ch? thay ngân hàng c?a ??i tác anh ?y là Hongkong thì trong hóa ??n m?i là tài kho?n m?t công ty ? Turkey. Tr? giá hóa ??n h?n 100 ngàn USD. V?n ?ã t?ng ??c khá nhi?u status và các bài báo tôi khuy?n cáo t? tr??c nên anh ?y th?n tr?ng g?i l?i cho phía ??i tác và gi?t mình ??i tác kh?ng ??nh không h? s?a hóa ??n. May m?n anh ?y ch?a k?p chuy?n h?n tr?m ngàn USD ?y ?i Turkey. (Doanh nghi?p b?n tôi ??t ? Singapore).

M?t doanh nghi?p ngành nh?a khá l?n ? Sài Gòn mua nguyên li?u t? doanh nghi?p b?n tôi ng??i Cambodia v?i s? ti?n 275 ngàn USD, do làm ?n v?i nhau khá lâu và uy tín nhi?u n?m nên b?n tôi c? giao hàng r?i l?y ti?n sau. Hàng giao xong nh?ng h?n tháng sau khi doanh nghi?p nh?a ?ã kh?ng ??nh chuy?n ti?n r?i thì hai bên m?i ti?n hành ki?m tra l?i h? s? thanh toán. Doanh nghi?p nh?a t?i Sài Gòn ?ã nh?n ???c m?t hóa ??n khác qua email v?i s? tài kho?n ? M? thay vì ? Cambodia nh? tr??c ?ây. Tuy nhiên vì là doanh nghi?p l?n nên phân t?ng trong công vi?c r?t rõ ràng, k? toán nh?n h? s? ch? vi?c ?i thanh toán thôi. V?y là h?n 275 ngàn USD ?ã bi?n m?t. V? vi?c ???c ??a ra nh? ??i s? quán, các c? quan an ninh nh?ng v?n không có k?t qu?.

N?m 2016, m?t doanh nghi?p b?n c?a tôi ? Sài Gòn nh?n thanh toán c?a ??i tác phía Nh?t m?t ??n hàng tr? giá 47000usd, khi doanh nghi?p Nh?t thanh toán xong thì g?i ?i?n cho b?n tôi thông báo ?ã chuy?n ti?n. B?n tôi ch? 1 ngày sau theo thông l? ngân hàng thì ti?n v?n ch?a t?i. Ki?m tra các tài li?u, hóa ??n thì phát hi?n c?ng hóa ??n ?ó trên tiêu ?? là c?a doanh nghi?p b?n tôi nh?ng ph?n tài kho?n l?i ghi m?t cá nhân khác c?ng ? Sài Gòn. Nh?ng lúc ?ó quá mu?n r?i, ??n lúc c? quan ch?c n?ng ?i?u tra thì m?t ph?n ti?n ?ã ???c rút t? Sài Gòn, ph?n còn l?i ???c rút ? Malaysia. Ki?m tra email gi?a 2 ??i tác phía Nh?t phát hi?n thì tên mi?n c?a email g?i hóa ??n cho h? t??ng t? v?i tên mi?n c?a công ty b?n tôi, ch? thêm 1 ch? "s".

C?ng n?m 2016, m?t doanh nghi?p khác ? Hà N?i chuy?n tr? ti?n cho m?t doanh nghi?p Bangladesh, thay vì ?úng doanh nghi?p ??i tác c?a mình thì h? l?i chuy?n tr? h?n 600 ngàn USD cho m?t công ty khác ? Hongkong vì trong hóa ??n v?n là tiêu ?? c?a công ty ??i tác nh?ng tài kho?n ngân hàng là doanh nghi?p Hongkong. Sau ki?m tra m?i bi?t email c?a doanh nghi?p ? Hà N?i là email mi?n phí ?ã b? hack. Sau ??t ?ó doanh nghi?p ?ã ph?i gi?i th? vì không ?? ti?n ?? ??n h?p ??ng.

T? n?m 2015 lúc phong trào này m?i r? lên, b?n bè tôi k? c? ? Vi?t Nam và n??c ngoài liên t?c g?p tình tr?ng l?a ??o này. Tôi ?ã vi?t r?t nhi?u bài vi?t c?nh báo tình tr?ng hacker gi? m?o này trên các báo TBKTSG, Doanh nhân Sài Gòn, TB Ngân hàng... ?i?m ??c bi?t c?a các phi v? l?a ??o này là hacker luôn s? h?u nh?ng tên mi?n t??ng t? các tên mi?n c?a doanh nghi?p, h? t?o email b?ng các tên mi?n ?ó r?i dùng email ?ó giao d?ch v?i phía ??i tác c?a doanh nghi?p ?ó. Và b?ng cách nào ?ó h? hack ???c 1 trong 2 doanh nghi?p trong h?p ??ng thì s? th?c hi?n vi?c gi? m?o hóa ??n. B?ng m?t s? nghi?p v? chúng tôi c?ng ?ã có 1 danh sách các tên mi?n có liên quan ??n l?a ??o t? nhi?u n?m tr??c nh?ng ??n hôm nay thì g?n nh? t?t c? các tên mi?n c?a các doanh nghi?p l?n ??u ?ã có nh?ng tên mi?n t??ng t? và ???c ??ng ký t? các qu?c gia khác.

Bi?n pháp ?? phòng.

??i v?i các doanh nghi?p nh? th??ng thì vi?c giao d?ch chuy?n ti?n t?t c? ??u ch? 1 vài ng??i th?c hi?n thì vi?c khác l? s? ???c chú ý ngay. Ch? c?n m?t cu?c g?i video thì s? xác ??nh rõ b? l?a hay không. Tuy nhiên, ??i v?i các doanh nghi?p mà s? phân t?ng các phòng ban nhi?u thì vi?c chuy?n qua l?i h? s? thanh toán r?t d? x?y ra sai sót trong quá trình ki?m tra các hóa ??n qua email s? r?t d? sa vào b?y c?a hacker mà s? vi?c khá nhi?u doanh nghi?p b?n c?a tôi ?ã t?ng là n?n nhân là ?i?n hình. Hãy thêm s? tài kho?n thanh toán vào h?p ?ông ngay t? ban ??u. Hãy ?? ý k? các email liên quan t?i hóa ??n, chuy?n ti?n, có khác l? hay thay ??i hãy xác nh?n b?ng vi?c g?i ?i?n tho?i, skype, whapapps, video call... s? giúp b?n tránh ???c nguy c? l?a ??o. Thêm n?a, ??ng xài email chính th?c c?a doanh nghi?p nh?t là các email dùng cho thanh toán là các email mi?n phí.

Tình tr?ng này tôi vi?t khá nhi?u r?i và sau ?ó c?ng có nhi?u ng??i khác vi?t n?a nh?ng hi?n v?n ?ang có khá nhi?u doanh nghi?p r?i và b?y nên tôi vi?t l?i bài này ch?c không th?a.

La Quang Trí


Member
Hi Guest | IP: 64.209.142.52
Help Desk
Name:
Ms. Nga - Bulk
HP:
+84919875077
Skype:
Name:
Ms. Dao - Project
HP:
+84916875077
Skype:
Links
Partners
太阳神娱乐网