Th? nh?ng ?ây c?ng là gánh n?ng cho logistics khi d? báo c?ng bi?n có th? s? quá t?i, ??c bi?t m?t s? c?ng khu v?c H?i Phòng.

Vi?c m?i ?ây C?ng container qu?c t? H?i Phòng (HICT) ti?p nh?n tàu ch?y th?ng tuy?n v?n t?i bi?n xuyên Thái Bình D??ng ?ang m? ra c? h?i ?? Vi?t Nam tr? thành m?t ?i?m trung chuy?n v?n t?i bi?n qu?c t? ??y ti?m n?ng.

 

Tàu Wan Hai 805 có s?c ch? 11.923 TEU, tr?ng t?i 132.000 DWT, chi?u dài 330m c?p c?ng HICT. ?nh: Thanh Tân.

Ông Tr?nh Th? C??ng, Tr??ng phòng V?n t?i và D?ch v? hàng h?i (C?c Hàng h?i VN):

Vi?c các c?ng bi?n, c?ng n??c sâu ? Vi?t Nam có ?? n?ng l?c ti?p nh?n các tàu m? tr?ng t?i l?n, ngoài m?c tiêu ph?c v? cho n?n ngo?i th??ng Vi?t Nam, c? h?i Vi?t Nam tr? thành trung tâm trung chuy?n c?a khu v?c là r?t l?n. ?ây là ti?n ?? ?? các hãng tàu s? d?ng c?ng bi?n Vi?t Nam làm m?t xích trong chu?i h?i trình toàn c?u.

Hàng hoá t? các n??c trong khu v?c nh?: Philippines, Campuchia, Thái Lan… s? ???c trung chuy?n b?ng các tàu gom hàng feeder v? Cái Mép, L?ch Huy?n ?? x?p lên tàu m?. Khi ?ó, các c?ng n??c sâu ? Vi?t Nam s? tr? thành nh?ng trung tâm giao th??ng hàng hóa sôi ??ng, phát huy ?úng ti?m n?ng, n?ng l?c thi?t k?.

Ông Yokoi Mitsuo, ??i di?n c?a Công ty TNHH Công nghi?p Brother Vi?t Nam:

B?c M? là m?t trong nh?ng th? tr??ng l?n nh?t và quan tr?ng c?a T?p ?oàn Brother. Hi?n t?i, nh?ng container hàng xu?t kh?u c?a chúng tôi t?i B?c M? bu?c ph?i trung chuy?n t?i Hong Kong, nh?ng gi? tuy?n d?ch v? m?i t?i HICT s? giúp ??a th?ng nh?ng container hàng xu?t kh?u c?a chúng tôi ??n n??c M?.
Vi?c c?ng HICT ?ón tàu container siêu t?i tr?ng ?ánh d?u s? k?t n?i tr?c ti?p c?ng bi?n Vi?t Nam v?i Tacoma (Hoa K?) và Vancouver (Canada). Tuy?n d?ch v? này rút ng?n th?i gian v?n chuy?n t? 25 ngày xu?ng 17 ngày so v?i ph??ng án trung chuy?n t?i c?ng n??c ngoài nh? tr??c ?ây.

V?n t?i bi?n chia l?i th? ph?n

Theo ông La Quang Trí - Giám ??c ShipOffer Corp, ngành v?n t?i bi?n là ngành b? ?nh h??ng ??u tiên trong các thay ??i v? th??ng m?i toàn c?u. B?i 80% s?n l??ng hàng hoá giao d?ch th??ng m?i trên th? gi?i ???c v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n. Cu?c chi?n th??ng m?i M? Trung ?ang có nh?ng di?n bi?n khó l??ng nh?ng có m?t ?i?u ch?c ch?n ?ó là ?ang làm cho hàng hoá giao th??ng gi?a hai n??c có th? tr??ng l?n nh?t th? gi?i này b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng.

?? tìm l?i s? cân b?ng, các nhà th??ng m?i c?a M? s? chuy?n h??ng sang các th? tr??ng khác, mà Vi?t Nam là m?t trong nh?ng ch?n l?a. ?ã có nh?ng doanh nghi?p chuy?n nhà máy t? Trung Qu?c sang các n??c khác, trong ?ó có Vi?t Nam. M?t s? s?n ph?m xu?t kh?u t? M? c?ng chuy?n h??ng sang th? tr??ng Vi?t Nam v?i giá r? h?n, ch?t l??ng t?t h?n. N?u nh? tr??c kia các lo?i hàng hoá nh? th?t, trái cây M? nh?p v? Vi?t Nam có s? l??ng khá ít v?i giá cao thì nh?ng tháng g?n ?ây s?n l??ng c?ng t?ng ?áng k?, giá c? ?ã gi?m nhi?u.

Vi?c t?ng tr??ng v? s? l??ng hàng hoá giao th??ng b?i th??ng chi?n M? Trung và b?i s? thu?n l?i ?em l?i khi Vi?t Nam ký nhi?u FTA v?i các n??c, t?t nhiên, ?em l?i nhi?u l?i th? cho th? tr??ng Vi?t Nam. Tuy nhiên, v?i t?c ?? t?ng tr??ng m?nh c?a th? tr??ng, trong khi các tuy?n tàu bi?n ? các th? tr??ng l?n nh? Châu Âu, M? tr?c ti?p ?i và ??n Vi?t Nam hãy còn khiêm t?n thì tình tr?ng thi?u các tàu l?n c?ng s? làm cho tình tr?ng ùn ? nhi?u hàng hoá, làm cho vi?c ch?m tr? giao nh?n hàng s? gia t?ng.

Tuy m?t s? c?ng ? Vi?t Nam ?ã có tuy?n tr?c ti?p t?i các th? tr??ng Âu M? nh?ng không nhi?u b?i nhi?u h?n ch? c?a m?n n??c ? các c?ng do ngày càng kích c? c?a các lo?i tàu container càng to h?n ?? ti?t ki?m chi phí cho tàu, chi phí c?ng ? Vi?t Nam c?ng ?ang ? m?c khá cao, do ?ó ph?n nhi?u hàng hoá t? Vi?t Nam v?n ph?i trung chuy?n b?ng các tàu container nh? h?n ?i các c?ng nh? Singapore, Malaysia… ?? lên các tàu l?n.

C?nh báo quá t?i c?ng

V?i s? “??c l?i” c?a v?n t?i bi?n t? cu?c chi?n th??ng m?i M? - Trung l?i ??t ra bài toán khó cho d?ch v? Logistics trong n??c, ??c bi?t khu v?c phía B?c. M?c dù ???c ?ánh giá là ??u m?i giao thông quan tr?ng nh?ng h? th?ng c?ng bi?n phía B?c l?i “t?t l?i”. N?u nh? H?i Phòng, Qu?ng Ninh là 2 ??u m?i quan tr?ng thì c?ng m?i ch? duy nh?t C?ng container qu?c t? H?i Phòng ?? n?ng l?c ti?p nh?n tàu tr?ng t?i l?n có th? ch?y th?ng tuy?n Thái Bình D??ng và khu v?c b? Tây Hoa K? & Canada. C?ng n??c sâu Cái Lân d??ng nh? ?ã “lui” v? quá kh? khi hi?n nay ch? ?a ph?n khai thác hàng r?i. H? th?ng g?n 100 c?ng l?n nh? còn l?i c?a 2 ??a ph??ng này v?n ch? ?áp ?ng gom hàng và v?n chuy?n các tuy?n trong khu v?c là chính.

  C?ng container H?i Phòng là 1 trong 20 c?ng bi?n có th? ?ón ???c nh?ng con tàu siêu l?n. ?ây là d?u m?c cho vi?c phát tri?n d?ch v? v?n chuy?n container b?ng ???ng bi?n xuyên ??i d??ng c?a Vi?t Nam.

Hi?n t?i, khu v?c c?ng L?ch Huy?n (H?i Phòng) m?i ch? có 2 b?n c?ng s? 1, 2 thu?c C?ng container qu?c t? H?i Phòng ?ã ?i vào ho?t ??ng. B?n s? 3, 4 m?c dù Chính ph? ?ã ??ng ý ch? tr??ng cho C?ng H?i Phòng xây d?ng, th? nh?ng ?? ?i vào ho?t ??ng v?n ph?i m?t nhi?u n?m sau.

M?t khác, l??ng hàng hoá v?n chuy?n t?ng gây nên m?t áp l?c không nh? cho h? t?ng giao thông v?n ?ã có r?t nhi?u h?n ch?. Trong khi c? s? h? t?ng cho ngành v?n t?i ch?a ???c c?i thi?n nhi?u thì v?i vi?c t?ng s?n l??ng hàng hoá s? t?o nên nh?ng t?c ngh?n ? các ?i?m v?n t?n t?i bao nhiêu n?m nay. G?n ?ây, H?i Phòng có nh?ng ??u t? chóng m?t v? h? t?ng giao thông, ??c bi?t các tuy?n giao thông k?t n?i c?ng bi?n. Th? nh?ng, “giày” ch?a ?óng xong thì “chân” ?ã ch?t. H? t?ng giao thông ???ng b? c? luôn… ?u?i theo s? t?ng tr??ng. Minh ch?ng cho ?i?u này là các tuy?n giao thông ???ng b? c?a ngõ H?i Phòng luôn trong tình tr?ng t?c ngh?n. Ngoài ra, nh?ng gánh n?ng nh?: phí ???ng b?, th? t?c xu?t nh?p kh?u ch?a có nhi?u c?i ti?n, các tuy?n thu? n?i ??a ch?a ?áp ?ng nhu c?u.

Th? t??ng Chính ph? v?a ch? ??o các B?, ngành liên quan nghiên c?u gi?i pháp kh?c ph?c khó kh?n và h? tr? doanh nghi?p v?n t?i bi?n. C? th?, Th? t??ng Chính ph? giao B? Giao thông V?n t?i ph?i h?p v?i B? Công Th??ng, ?y ban Qu?n lý v?n nhà n??c t?i doanh nghi?p và các c? quan, ??n v? liên quan h??ng d?n doanh nghi?p s? d?ng các ngu?n v?n ??u t? phát tri?n ??i tàu; ?ôn ??c ??y nhanh quá trình c? ph?n hóa, t?ng c??ng liên doanh, liên k?t v?i các ??i tác trong n??c và n??c ngoài ?? ?a d?ng hóa ngu?n v?n, t?ng hi?u qu? ??u t? phát tri?n v?n t?i bi?n c?a Vi?t Nam.

Th? t??ng Chính ph? yêu c?u v? lâu dài, c?n c? Ngh? quy?t v? Chi?n l??c phát tri?n b?n v?ng kinh t? bi?n Vi?t Nam ??n n?m 2030, t?m nhìn ??n n?m 2045, các B?, ngành liên quan t? ch?c nghiên c?u, xây d?ng c? ch?, chính sách khuy?n khích phát tri?n giao thông v?n t?i hàng h?i; báo cáo Th? t??ng Chính ph? trong Quý I n?m 2020.

Bài ??ng trên Báo di?n ?àn doanh nghi?p https://enternews.vn/phep-thu-cho-logistics-156790.html

Bài này Trí vi?t ?o?n v?n t?i bi?n chia l?i th? ph?n