太阳神娱乐网| 首页

Home /ShipOffer.Com on Newspapers/ Tàu bi?n loay hoay tìm h??ng ra bi?n
Author Text
thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 27/08/2018
Tàu bi?n loay hoay tìm h??ng ra bi?n
#post2452

(TBKTSG) - Ngành vâ?n t?i biê?n dù ?ã kh?i s?c trong th?i gian g?n ?ây nh?ng n?u so v?i nh?ng n?m 2010 tr? v? tr??c thì th?c s? v?n ch?a th? l?c quan. Nhu c?u hàng hóa t?ng nh?ng giá mua c?a các công ty th??ng m?i không t?ng nên giá c??c ch?a có chuy?n bi?n nhi?u. M?t khác, giá c??c t?ng nh?ng bù l?i các kho?n chi phí c?ng ?ã t?ng lên, nh? giá dâ?u, các lo?i chi phí vâ?n hành...

Nhiê?u công ty thua lô?

Báo cáo tài chính quí 2-2018 c?a Công ty c? ph?n V?n t?i bi?n và Th??ng m?i Ph??ng ?ông (OSTC) cho thâ?y l?i nhu?n sau thu? âm h?n 3.745 t? ??ng. Doanh nghi?p này v?n k? v?ng khá nhi?u k?t qu? kinh doanh nh?ng n?m t?i khi b?t ??u t? ch?c l?i b? máy và h??ng t?i vi?c thuê thêm tàu ?? khai thác.

Tàu n??c ngoài ?ang làm hàng t?i Phú M?. ?nh: La Quang Trí

 

Công ty c? ph?n V?n t?i bi?n Vi?t Nam (VOS) l?y k? sáu tháng ??u n?m có doanh thu thu?n ??t 825 t? ??ng, l?i nhu?n sau thu? âm h?n 52,28 t? ??ng. Hi?n doanh nghi?p còn kho?n n? h?n 3.100 t? ??ng g?m n? ng?n h?n 1.125 t? ??ng, n? dài h?n 2.042 t? ??ng. Trong khi ?ó, v?n ch? s? h?u ch? “v?n v?n” h?n 585 t? ??ng.

Còn “ông l?n” Vinalines, trong báo cáo sáu tháng ??u n?m nay, doanh thu ch? ??t kho?ng 533 t? ??ng, thua l? 1.140 t? ??ng. Vinalines ??t m?c tiêu ??n cu?i n?m có lãi kho?ng 143 t? ??ng. M?c tiêu là v?y, song vi?c th?c hi?n kinh doanh nh? th? nào là chuy?n khác, nhi?u n?m nay doanh nghi?p hàng ??u ngành v?n t?i bi?n này v?n c? thua l?.

Ông l?n khác là Vinashin sau khi tái c? c?u thành T?ng công ty Công nghi?p tàu th?y Vi?t Nam (SBIC) vâ?n kéo dài chu?i l? t? n?m 2013 ??n nay dù n?m nào báo cáo doanh thu c?ng cao h?n n?m tr??c. N?m 2017, doanh nghi?p này l? 3.700 t? ??ng và n? hàng tr?m t? ??ng ti?n thu?. N?m 2018, doanh nghi?p này d? ki?n l? thêm 2.884 t? ??ng. Hi?n doanh nghiê?p v?n ?ang n? l??ng 81,7 t? ??ng và b?o hi?m xã h?i 316 t? ??ng.

V?n có nh?ng doanh nghi?p v?n t?i bi?n t? nhân làm ?n hi?u qu?. H? có nh?ng d? án v?n t?i v?i các ??i tác n??c ngoài thân thi?t, làm m?i và nâng c?p ??i tàu, mua thêm tàu ?? v?n t?i hàng hóa. Tuy nhiên, nhi?u doanh nghi?p v?n t?i bi?n t? nhân khác ?ã bán h?t tàu và r?i th? tr??ng, m?t s? doanh nghiê?p v?n kinh doanh c?m ch?ng và ho?t ??ng ? các tuy?n xa ch? th?i. Viê?c chen chân ?? tranh giành th? tr??ng v?i các doanh nghi?p v?n t?i bi?n ??n t? các n??c châu Âu, Hàn Qu?c, Trung Qu?c, Nh?t B?n hâ?u nh? không thê?.

“Miê?ng bánh” vào tay Trung Qu?c

Do nhu c?u nguyên liê?u t?i các nhà máy s?n xu?t thép t?ng lên ?áng k? nên có khá nhi?u hàng ph? li?u ???c nh?p v? Vi?t Nam. Lo?i hàng này ???c v?n chuy?n b?ng các tàu nh? kho?ng2.000-5.000 t?n, ?ây là c? tàu c? ??ng d? vào các c?ng. Tàu ???c c?p th?ng vào c?ng c?a các nhà máy ho?c c?ng g?n nhà máy, ti?t ki?m chi phí ?? chuy?n t?i t? c?ng v? kho. Tuy nhiên, c? tàu này c?a ??i tàu Vi?t Nam do ng?i v??t bi?n ?? ?i ??n các khu v?c phía B?c Á nh? Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, ?ài Loan b?i hành trình khá dài và sóng gió l?n, h?n n?a, vi?c ki?m tra PSC (Port State Control - Kiê?m soát c?a chính quyê?n c?ng) khá ch?t ch?, nên ??i tàu Vi?t Nam ?ành nhìn các tàu Trung Qu?c ôm g?n mi?ng bánh này.

??i v?i các lo?i hàng hóa cho c? tàu l?n h?n, t?m 6.000-8.000 t?n, ch?ng h?n các lo?i thép phôi, máy móc thi?t b? nh?p v? Vi?t Nam t? khu v?c này c?ng h?u nh? r?i vào tay ??i tàu Trung Qu?c.

M?t khi các tàu Trung Qu?c n?m ???c th? tr??ng hàng hóa t? khu v?c B?c Á v? Vi?t Nam thì khi có hàng ng??c l?i t? Vi?t Nam xu?t ?i khu v?c này h? c?ng giành l?y luôn ?? bù ??p chi phí tàu ch?y r?ng chi?u v?. Giá c??c c?a h? thâ?p h?n so v?i m?t b?ng giá th? tr??ng khiê?n cho tàu Vi?t Nam hay các khu v?c khác không th? c?nh tranh l?i. Các lo?i hàng hi?n t?i t? Vi?t Nam ?i các n??c khu v?c B?c Á nh? g?o, mì lát, xi m?ng... h?u h?t ?ang ???c v?n chuy?n b?i các ??i tàu c?a Trung Qu?c.

Vài n?m tr? l?i ?ây, vi?c xu?t kh?u ?á vôi, clinker cho th? tr??ng Bangladesh r?t l?n nh?ng ?i?m ??c bi?t c?a lo?i hàng này là giá tr? th?p nên giá c??c c?ng không cao và yêu c?u tàu càng l?n m?i gi?m ???c chi phí. Trong khi ?ó, tàu l?n c? này thì ??i tàu Vi?t Nam không còn nhi?u, nên h?u h?t hàng này xu?t ?i ?ê?u do các tàu n??c ngoài ??m nh?n.

Các lo?i hàng ph?c v? cho ngành th?c ?n ch?n nuôi c?ng ???c nh?p v? r?t nhi?u, song do quãng ???ng bi?n khá xa (t? châu M? v? Vi?t Nam) nên ?òi h?i ph?i có tàu l?n, h?p ?ô?ng hàng hóa v?i sô? l??ng l?n ?? gi?m giá thành v?n chuy?n, do ?ó c?ng không th? tìm th?y nhi?u các tàu Vi?t Nam. Tuyê?n vâ?n chuyê?n này hâ?u nh? thuô?c vê? các hãng tàu l?n c?a châu Âu, Nh?t B?n, Hàn Qu?c và Trung Qu?c.

M?t hàng ?á xây d?ng xu?t kh?u ch? y?u ?i các th? tr??ng Singapore, Brunei hi?n v?n còn duy trì nh?ng v?i giá c??c t??ng ??i th?p, kho?ng 5 ?ô la M?/t?n ?i Singapore và 6 ?ô la M?/t?n ?i Brunei, nên không có nhi?u tàu Vi?t Nam ?? s?c tham gia th? tr??ng này...

H??ng phát triê?n còn xa v?i

Có nh?ng doanh nghi?p k?p thay ??i khi b? b?t hàng r?i ?? ??u t? vào các lo?i tàu ch? d?u, tàu ch? hóa ch?t, khí hóa l?ng... N?u nh? nh?ng n?m tr??c th? tr??ng này r?t t?t thì th?i gian g?n ?ây tuy hàng v?n còn nhi?u ?? cho tàu ho?t ??ng song l?i ?ang ch?u áp l?c v? giá c??c. Doanh nghi?p ?ang tìm ki?m, m? r?ng th? tr??ng b?i th? tr??ng ?ã b?t ??u có d?u hi?u ch?ng l?i. H?n n?a, ho?t ??ng khai thác lo?i tàu này c?ng ngày càng có nh?ng yêu c?u m?i, khó kh?n h?n, các chi phí v? nhân l?c, chi phí t?i c?ng, chi phí v?n hành... ??u t?ng nhi?u nên ?ang là nh?ng n?i lo r?t l?n cho doanh nghi?p.

Trong khi th? tr??ng các lo?i hàng hóa xu?t nh?p kh?u c?a Vi?t Nam n?m trong tay các công ty v?n t?i bi?n n??c ngoài là ch? y?u, thì ??i tàu c?a doanh nghi?p trong n??c l?i ph?i ??n các vùng khó kh?n h?n, nhi?u nguy c? h?n. Tây Á lâu nay v?n là th? tr??ng khá t?t c?a các tàu Vi?t Nam v?i hàng hóa ?a d?ng và c??c khá cao thì th?i gian g?n ?ây không còn ???c nh? v?y. Nh?ng n?m tr??c ?ây khi th? tr??ng các n??c xung quanh v?n khó kh?n thì phía Tây ?n, các tàu v?n nh?n ???c giá chào c??c khá t?t.

??n các n?m g?n ?ây, nh?t là nh?ng tháng ??u n?m 2018, h?u nh? không còn nhi?u hàng t? khu v?c này v? phía ?ông Nam Á, nên tàu Vi?t Nam khi ?ã ch? hàng qua ?ây thì xác ??nh ? l?i c? n?m tr?i ?ê? khai thác v?i các tuy?n ng?n trong khu v?c. Tuy vâ?y, v?i tình tr?ng các doanh nghi?p khu v?c này không uy tín và r?t d? x?y ra l?a ??o nên nguy c? tàu b? b?t gi?, m?t c??c v?n rình r?p các tàu Vi?t Nam.

 

Th? tr??ng v?n t?i bi?n không m?y t?t, do ?ó các doanh nghi?p ngành này v?n c? kéo dài chu?i l?, giá c? phi?u èo u?t. Nhi?u doanh nghi?p bán tàu ?? c?t l?. C?ng có doanh nghi?p mu?n ?óng m?i tàu nh?ng v?i tình hình kinh doanh bê?t bát nên các nhà ??u t?, các t? ch?c tài chính không m?nh d?n cho vay hay cho thuê mua tàu n?a. K?t qu? là n?ng l?c ??i tàu không ???c c?i thi?n bao nhiêu. M?t khi ??i tàu v?n già c?i, không ???c ??u t? ?? hi?n ??i hóa, thì vi?c tìm cách chi?m l?i th? tr??ng v?n t?i bi?n trên sân nhà v?n còn khá xa v?i.

 

La Quang Trí - Giám ??c ShipOffer Corp.

Bài vi?t ??ng trên Th?i báo kinh t? Sài Gòn

https://www.thesaigontimes.vn/277395/Tau-bien-loay-hoay-tim-huong-ra-bien.html


Member
Hi Guest | IP: 64.209.142.52
Help Desk
Name:
Ms. Nga - Bulk
HP:
+84919875077
Skype:
Name:
Ms. Dao - Project
HP:
+84916875077
Skype:
Links
Partners
太阳神娱乐网